Polityka prywatności

/

W trosce o Twoje dane osobowe

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) informujemy osoby, których dane przetwarzamy o przysługujących im prawach oraz naszych obowiązkach z tym związanych bez względu na to czy pozyskaliśmy te dane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. Ponieważ mamy Państwa adres e-mail oraz inne dane podane przez Państwa w celu zawarcia umowy i realizacji umowy, zakładamy, że jesteśmy w posiadaniu Państwa danych osobowych.

W związku z powyższym informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych jest: Mariusz Grzyb prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Grzyb Rock-Stal, z siedzibą w Stróży, Stróża 77, 34-642 Stróża, NIP: 7371434340, Regon 492927939,
  2. Z administratorem danych można skontaktować się pisemnie, za pomocą tradycyjnej poczty na adres podany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], tel. +48 606481241.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora może być:

– wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust.1 lit.a RODO)

– konieczność przetwarzania ich dla potrzeb zawartej przez nas z Państwem umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– wymogi ustawowe wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust.1 lit.c RODO), co obejmuje przetwarzanie dla celów podatkowych i rachunkowych.

  1. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne i umożliwia zawarcie umowy, na podstawie której będziemy względem Państwa świadczyć usługi. Wykonywanie zawartych przez nas umów polega na świadczeniu usług związanych z produkcją, transportem i montażem garaży oraz konstrukcji stalowych. Niepodanie przez Państwa danych może powodować trudności związane z kontaktem, przy realizacji umowy lub też może uniemożliwić jej zwarcie.
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora w szczególności z takich źródeł jak: zawarte umowy, otrzymane zlecenia, zapytania handlowe, ogólnodostępne rejestry przedsiębiorców, informacje przekazane bezpośrednio przez Państwa celem negocjacji, zawarcia i realizacji umowy.
  3. Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy Administratora, o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów lub naszych prawnie uzasadnionych interesów.
  4. Odbiorcami danych mogą być spółki powiązane lub podmioty trzecie na podstawie umowy o udostępnieniu danych osobowych.
  5. Państwa dane będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń.
  6. Administrator gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu dodanych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Osoba, której dane są przetwarzane może cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkowa utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
Wypełnij formularz wyceny, podaj wymiary, parametry, kolor blachy, dodatki i uzyskaj wycenę!
English EN German DE Hungarian HU Polish PL