Regulamin

/

Informacja dotycząca zakupów na Rock Stal

1 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa  zasady świadczenia usług przez sklep internetowy „ROCK-STAL” („Sklep”), którego właścicielem jest Mariusz Grzyb prowadzący działalność pod firma Mariusz Grzyb ROCK-STAL z siedzibą w Stróży, Stróża 77, 34-642 Stróża, NIP: 7371434340, Regon 492927939.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu (Klienci).
 3. Sklep dostępny jest w Internecie na witrynie www.rock-stal.pl, („Witryna”). Produkty („Produkty”) to wszelkie towary i usługi, które Klient („Klient”) może nabyć w Sklepie.
 4. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia („Zamówienie”), wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy.
 5. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie. Wszystkie ceny podane w Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich (PLN).
  Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Cena wyświetlana przy Produkcie nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionego towaru. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się cena Produktów oraz cena przesyłki.
 6. Na każdy towar oraz na koszt przesyłki Sklep wystawia paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT.

2 Składanie zamówień

 1. Ilość oferowanych Produktów w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo odwołania lub ograniczenia części oferty lub zmiany asortymentu bez podania przyczyn.
 3. Zamówienia będą przyjmowane według kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.
 4. Zgłoszenia są przyjmowane 24 h/dobę za pośrednictwem Witryny.
 5. Klient zobowiązany jest do podania dokładnego adresu e-mail oraz numeru telefonu celem potwierdzenia zamówienia oraz jego szczegółów. Nieprawidłowe wypełnienie formularza uniemożliwia złożenie zamówienia.
 6. Zamówienia będą rozpatrywane w ciągu 72h roboczych od dnia ich złożenia. Warunkiem realizacji Zamówienia jest jego potwierdzenie przez Sklep dokonane e-mailem z informacją o przyjęciu Zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia lub braku odmowy realizacji Zamówienia ze strony Sklepu w ciągu 24 godzin roboczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. W przypadku wybranej płatności przelewem, Zamówienie będzie realizowane po wpłynięciu należnej kwoty na konto Sklepu. Zamówienia, dla których nie dokonano płatności w ciągu 7 (siedem) dni od daty ich potwierdzenia przez Sklep zostają anulowane.
 7. Na czas realizacji zamówienia składają się czas wysyłki oraz czas dostawy. Czas wysyłki jest to czas potrzebny na przygotowanie produktu do wysyłki. Czas dostawy jest to czas potrzebny na dostarczenie przesyłki do domu lub siedziby Klienta. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu prawidłowego potwierdzenia zamówienia. Sklep może odmówić wysyłki zamówienia „za pobraniem” osobom, które w przeszłości nie odbierały przesyłek wysyłanych tym trybem. W takim wypadku jedyna forma płatności za zamówienie to przedpłata.

3 Dostawa i Montaż

 1. Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem Mariusza Grzyba działającego pod firmą Mariusz Grzyb ROCK-STAL. Szczegółowe zasady dostawy i montażu towarów do domu lub siedzibyKlienta określa niniejszy regulamin. Koszt dostawy i montażu jest zależny od województwa, i na terenie którego znajduje się miejsce dostawy wskazane przez Klienta, co wiąże się z dodatkową opłatą ustaloną w poniższy sposób:
  • odbiór osobisty oraz województwo małopolskie – bezpłatne
  • województwa opolskie, śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie +50 zł,
  • województwa lubelskie, łódzkie +120 zł
  • województwa dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, mazowieckie +150 zł
  • województwa podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie + 200 zł
 2. Dostawy odbywają się na adres podany w zamówieniu. W przypadku płatności przelewem na konto Sklepu istnieje możliwość dostawy na dowolny adres na terenie Polski. Sklep nie realizuje dostaw zagranicznych.
 3. Wszelkie prace niezbędna dla montażu, w tym przygotowanie podłoża oraz zakotwiczenie garażu leży po stronie Klienta (podłoże wypoziomowane – wylewka, fundament lub płyty betonowe).
  Przedsiębiorstwo Mariusz Grzyb ROCK-STAL nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane podłoże lub źle wykonane zakotwiczenie, a także za zwłokę w montażu wynikłą z tego tytułu.

4 Płatności

Płatność następuje na wskazany przez Sklep rachunek bankowy. Sklep oferuje następujące formy płatności:

 • płatność po dostawie i montażu – Klient płaci za całość po dostawie i wykonanym montażu;
 • płatność z góry – za towar Klient płaci przelewem z góry w formie przedpłaty.

5 Reklamacje, Rękojmia

 1. Sprzedający ma prawny obowiązek dostarczenia produktów bez wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie produktu i które były podstawą obniżenia jego ceny i były wiadome Klientowi w momencie zawierania umowy.
 2. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi w szczególności listownie na adres: Mariusz Grzyb ROCK-STAL, 34 -730 Mszana Dolna, ul. Ludwika Mroza 4 lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: biuro@rock-stal.pl. Do zgłoszenia reklamacji wymagany jest numer paragonu lub faktury VAT.

6 Zwrot Towaru, Odstąpienie od Umowy

Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:

 1. sytuacji, kiedy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów),
 2. bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu; do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez Klienta przed upływem terminu; konsument może odstąpić od umowy również za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru, który jest wykonany na wymiar podany przez zamawiającego. (Produkt wykonany na indywidualne zamówienie).
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7 Ochrona danych osobowych

Sklep zapewnia poufność zgromadzonych informacji o Klientach zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe zawarte w zamówieniu są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. Dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Sklepu w celu realizacji Zamówienia. Zarejestrowane dane mogą zostać użyte w celach marketingowych poprzez przesłanie informacji handlowych na zarejestrowany adres e-mail, jednak tylko w wypadku, gdy Klient się na to zgodzi podczas rejestracji. Klient ma prawo do poprawiania swoich danych osobowych w każdej chwili po zalogowaniu się do Sklepu, w tym również może wycofać zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych. Klient ma prawo do żądania usunięcia danych po uprzednim kontakcie z obsługą Sklepu poprzez dane kontaktowe wymienione na końcu Regulaminu.

8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą dokonania Zamówienia.
 2. Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:

Mariusz Grzyb ROCK-STAL
34-730 Mszana Dolna, ul. Ludwika Mroza 4,
e-mail: biuro@rock-stal.pl
tel: +48 606481241

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a przedsiębiorstwem Mariusz Grzyb ROCK-STAL, której przedmiotem są usługi świadczone przez to przedsiębiorstwo, w tym za pośrednictwem Sklepu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci – Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.11.2019 r.
Wypełnij formularz wyceny, podaj wymiary, parametry, kolor blachy, dodatki i uzyskaj wycenę!